Advokatens arvode

Enligt de vägledande reglerna för god advokatsed ska advokatens arvode vara skäligt. Advokatfirman  tillämpar statens rättshjälpstaxa, 1.913,75 kr inkl moms per timme (2024) i alla på advokatfirman förekommande mål och ärenden.  

brottmål betalar staten ut arvodet för en offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Den som döms för ett brott kan dock bli återbetalningsskyldig till staten för arvodet, helt eller delvis.

Rättsskydd

I vissa privaträttsliga tvister (såsom mål om vårdnad, barns boende och umgänge) kan klienten, om förutsättningarna därför är uppfyllda, erhålla hjälp med sina rättegångskostnader genom rättsskyddet i den egna hemförsäkringen. Kontakta Ditt försäkringsbolag för närmare information om självrisk och villkor.

Statlig rättshjälp

Rättshjälpen är subsidiär till rättsskyddet i en försäkring, vilket innebär att den som kan få rättsskydd inte kan få rättshjälp. Inte heller den som inte har men borde ha haft rättsskyddsförsäkring kan få rättshjälp utan särskilda skäl.  

Rättshjälp får beviljas den vars beräknade ekonomiska underlag inte överstiger 260.000 kr.
Enligt huvudregeln är det en förutsättning för att rättshjälp ska kunna beviljas att den sökande har erhållit och betalat för rådgivning under minst en timme.
Läs mer om rättshjälp på https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Särskilt om rådgivning i vissa fall

Den som lämnar rådgivningen får sätta ned rådgivningsavgiften till hälften om den rättssökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det.
Är den rättssökande underårig får avgiften sättas ned till noll, om sökandens ekonomiska förhållanden ger anledning till det. Så kan det vara i t.ex. ärenden om underhållsbidrag till barn, där barnet är rättssökande trots att föräldern i egenskap av ställföreträdare erhåller rådgivningen.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar tvister om arvode och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Rulla till toppen