Information om personuppgiftshantering

Advokatfirman Heli Lundström AB hanterar personuppgifter om Dig. Det är därför viktigt att Du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas Dina personuppgifter

Advokatfirman kommer främst att behandla personuppgifter som inhämtas från Dig i samband med att Du är eller har varit i kontakt med Advokatfirman. Det kan röra sig om ett uppdrag, ett samarbete, en praktikplats eller någon annan situation där Advokatfirman fått tillgång till Dina personuppgifter.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Advokatfirman, men utan att det sker kan uppdrag inte åtas, praktikplats inte erbjudas eller samarbete inte inledas eftersom nödvändig jävs- och penningtvättskontroll då inte kan genomföras.

Vissa personuppgifter kan även inhämtas från andra källor såsom allmänt tillgängliga sökmotorer, sociala media, register, domstolar och myndigheter.

Personuppgifter som kan komma att behandlas inkluderar:

 • grundläggande information om Dig såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter;
 • språkpreferenser, jobbtitel, anknytning till verksamheter;
 • information om den verksamhet Du äger, kontrollerar eller arbetar på; eller
 • information om Dina tidigare arbetsplatser eller engagemang.

Personuppgifter som Advokatfirman innehar kommer att behandlas på någon av följande grunder:

 • för att fullgöra det avtal som Advokatfirman har ingått med Dig eller Din verksamhet;
 • för att fullgöra Advokatfirmans skyldigheter enligt lag,
 • för att skydda eller tillvarata dina intressen;
 • för att Du har lämnat Ditt samtycke till att Dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål;
 • för att uppfylla ett ändamål som uppfyller något av Advokatfirmans eller en tredje parts berättigade intressen; eller
 • för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Om Du har lämnat Ditt samtycke till Advokatfirman, har Du rätt att återkalla det. Om Du återkallar Ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av samtycket att raderas, dock under förutsättning att de inte behövs för ett ändamål som Advokatfirman har rätt att behålla och behandla Dina personuppgifter för.

Sekretess

Advokatfirman har sekretess och tystnadsplikt gällande Dina personuppgifter och kommer inte att lämna ut dessa till utomstående annat än i de fall då

 • det särskilt överenskommits mellan Advokatfirman och Dig;
 • det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter (t. ex. till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud);
 • det är nödvändigt för att Advokatfirman ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol; eller
 • det för det fall Advokatfirman anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatfirmans räkning.

Advokatfirman kommer att spara Dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs. De uppgifter som inte längre behövs kommer att raderas, medan vissa kommer att behållas för att tillgodose krav enligt lag samt för att kunna underhålla pågående relationer med Dig. För klientärenden kommer behandling att ske i enlighet med Advokatfirmans skyldigheter enligt Vägledande regler för god advokatsed. Det innebär bl. a. att uppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Har Du frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan Du vända Dig till Advokat Heli Lundström. Du har också möjlighet att begära ett registerutdrag

Begäran om rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i Dina personuppgifter har Du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att begära radering av Dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Dock är dessa rättigheter starkt begränsade under pågående handläggning av ett ärende.

Du har rätt att klaga till datainspektionen

Om Du anser att Advokatfirman behandlat Dina personuppgifter i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan Du vända Dig till Datainspektionen med klagomål.

Personuppgiftsansvarig

Advokatfirman Heli Lundström AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner som Advokatfirman erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Kontakta Advokat Heli Lundström om Du har några frågor rörande behandlingen av Dina personuppgifter.

Postadress:
Advokatfirman Heli Lundström AB
Sydhamnsvägen 55-57
151 38 Södertälje
e-post: heli@lundstromadvokat.se
tel. +46 76 – 146 17 88

Rulla till toppen